Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz ze świadczeniem usług doradczych i eksperckich
Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz ze świadczeniem usług doradczych i eksperckich Drukuj Wyślij znajomemu
21.07.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz ze świadczeniem usług doradczych i eksperckich dla zadania  pn.:
„Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Zbigniew Siwek BUDINFO
31-545 Kraków, ul. Mogilska 69a/4p


za cenę brutto: 253 970, 40 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com