Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow DDR IV - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie
DDR IV - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie Drukuj Wyślij znajomemu
04.07.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót dla inwestycji pn.: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej

Zadanie IV

  • ul. Krakowska od ul. Jagiellońskiej do WDK (przeprowadzenie ścieżki przez obiekt nad ul. Armii Krajowej tylko poprzez organizację ruchu) – bez skrzyżowania z ul. Gagarina
  • ul. Krakowska od ul. Górników Staszicowskich do granicy miasta i połączenie z ul. Zalesie (bez skrzyżowania z ul. Chorzowską)

Postępowanie WZP.26.1.20.2017                      

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Zenon Kubicki
Biuro Projektowo - Wykonawcze "Drogi i Ulice" Zenon Kubicki
ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce

za cenę brutto: 196 431, 00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com