Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Ul. Pocieszka - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych n
Ul. Pocieszka - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych n Drukuj Wyślij znajomemu
20.06.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”) działając  na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Pocieszki w Kielcach, oznaczonych numerami działek 868/5 o pow. 0,0224 ha, 868/12 o pow. 0,5181 ha (obręb 0010)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tadeusz Starzęba
Wycena Nieruchomości i Usługi Geodezyjne Tadeusz Starzęba
ul. Dewońska 17/15
25-637 Kielce


za cenę brutto: 8 390, 00 zł. (słownie: osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 98,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com