Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow DDR III - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie
DDR III - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie Drukuj Wyślij znajomemu
16.06.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót dla inwestycji pn.: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej
Zadanie III   ul. Sandomierska od skrzyżowania z ul. Źródłową (bez skrzyżowania
z ul. Źródłową) do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania z ul. Szczecińską) oraz łącznik z ul. Pomorską, ze skrzyżowaniem przy straży pożarnej

ul. Wrzosowa odcinek od „Ronda Czwartaków” do basenu „Foka” (bez skrzyżowania  ul.  Wrzosowej z ul. Popiełuszki i ul. Tarnowską) 

ul. Sandomierska od skrzyżowania z ul. Szczecińską (bez skrzyżowania z ul. Szczecińską) do granicy miasta
ul. Piekoszowska odcinek od ul. Podklasztornej do skrzyżowania z ul. Jagiellońską (połączenie z istniejącymi i projektowanymi ddr)

    połączenie ul. Piekoszowskiej z ul. Bernardyńską

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Andrzej Met
CONTEK PROJEKT Andrzej Met
ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce

za cenę brutto: 292 740, 00 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 90,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com