Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow DDRI - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie ro
DDRI - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie ro Drukuj Wyślij znajomemu
30.05.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
zezwalającej na prowadzenie robót dla inwestycji pn.:
Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce
jako element zrównoważonej mobilności miejskiej
Zadanie I
  ul. Warszawska – odcinek od skrzyżowania z ul. Orkana (bez skrzyżowania)
do skrzyżowania z ul. Witosa (bez skrzyżowania) wraz z połączeniem ze ścieżką
w ul. Sikorskiego
ul. Jaworskiego – odcinek skrzyżowania z ul. Warszawską (bez skrzyżowania)
do istniejącej ścieżki w ul. Nowaka-Jeziorańskiego
    ul. Orkana – odcinek od skrzyżowania z ul. Klonową do skrzyżowania
z ul. Warszawską (bez skrzyżowania)
   ul. Klonowa – odcinek połączenia z ul. Jesionową i ścieżką biegnącą
w dolinie rzeki Silnicy do istniejącej ścieżki w rejonie skrzyżowania
z ul. Turystyczną

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Zenon Kubicki
Biuro Projektowo-Wykonawcze "DROGI I ULICE" Zenon Kubicki
ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce

za cenę brutto: 239 358, 00 zł. (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com