Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Ul. Krakowska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nie
Ul. Krakowska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nie Drukuj Wyślij znajomemu
16.05.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Krakowskiej na odcinku od  ul. Armii Krajowej do Alei Legionów – oznaczonych numerami działek: 174/11 o pow. 0,0800 ha, 601/20 o pow. 0,5331 ha, 692/9 o pow. 0,7631 ha, 693/10 o pow. 1,0567 ha, 693/15 o pow. 0,0021 ha, 693/19  o pow. 0,0062 ha, 693/22 o pow. 0,9029 ha  (obręb 0016)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Oskar Zbroja
GEOMIAR Usługi Geodezyjne
ul. Jagiellońska 37/22
25-606 Kielce

za cenę brutto: 12 915, 00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com