Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Ul. Wrzosowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nier
Ul. Wrzosowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nier Drukuj Wyślij znajomemu
05.05.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Wrzosowej na odcinku od alei Popiełuszki do ronda Czwartaków- oznaczonych numerami działek:1343/8 o pow. 0,0046 ha,  1343/9 o pow. 0,0177 ha, 1343/11 o pow. 0,1979 ha,1343/16 o pow. 0,2962 ha, 1343/24  o pow. 0,0092 ha, 1343/26 o pow. 0,0204 ha,1343/38 o pow. 0,0161 ha, 1343/69 o pow. 0,0045 ha, 1343/70 o pow. 0,0193 ha,1343/95 o pow. 0,2551 ha, 1343/96 o pow.0,2291 ha,1343/100 o pow. 0,0070 ha,1343/103 o pow.0,0314 ha, 1343/111 o pow. 0,0438 ha, 1343/113 o pow. 0,7540 ha, 1343/187 o pow. 0,0104 ha, 1343/185 o pow. 0,0026 ha (obręb 0024)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tadeusz Starzęba
Wycena Nieruchomości
i Usługi Geodezyjne
ul. Dewońska
25-637 Kielce

za cenę brutto: 16 750, 00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy siedemste pięćdziesiat złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 96,36  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com