Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Usługa pogwarancyjna, polegająca na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu 66 szt. parkomatów znajdujący
Usługa pogwarancyjna, polegająca na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu 66 szt. parkomatów znajdujący Drukuj Wyślij znajomemu
11.04.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługa pogwarancyjna, polegająca na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu 66 szt. parkomatów znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania w Kielcach

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

HECTRONIC POLSKA Sp. z o.o.o
ul. Bór 164
42-200 Częstochowa

 

za cenę brutto: 870 899, 04 (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 04/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com