Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od u
Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od u Drukuj Wyślij znajomemu
06.04.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1 Maja".

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
"FART" Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce

za cenę brutto: 748 112, 21 zł. (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto dwanaście złotych 21/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com