Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc:Przebudowa ulicy Sienkiewicza do ulicy Żelaznej i do Placu Moniuszki Drukuj Wyślij znajomemu
15.02.2008.

 

 

Stan istniejący:

Ulica Sienkiewicza stanowi główną ulicę Śródmieścia Kielc. Od zachodu łączy się z ul. Żelazną, gdzie mieści się dworzec kolejowy PKP, a od wschodu z Pl. Moniuszki, na którym swoją siedzibę ma m.in. Kieleckie Centrum Kultury. Ulica Sienkiewicza krzyżuje się z szeregiem ulic Miasta zapewniając w ten sposób dostęp do wybranych punktów Miasta dla transportu drogowego i ruchu pieszego. Jest częścią wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego Śródmieścia Kielc. W 2001 roku Miejski Zarząd Dróg przebudował ze środków własnych odcinek ul. Sienkiewicza pomiędzy ul. Małą a ul. Dużą, w roku 2002 odcinek pomiędzy Małą a Leśną oraz w roku 2003 odcinek pomiędzy ulicą Leśną a rzeką Silnicą, tworząc nowoczesną i niedostępną dla ruchu kołowego przestrzeń publiczną. Odcinek ulicy Sienkiewicza pomiędzy Placem Moniuszki a ulicą Wesołą jest lokalną ulicą miejską z jednokierunkowym ruchem pojazdów z ograniczonymi możliwościami parkowania wzdłuż ulicy.

Wybrana grafika

Fragment ulicy Sienkiewicza pomiędzy ulicą Paderewskiego a Żelazną jest obecnie ogólnodostępny dla pojazdów. Na odcinku tym występuje wyraźne rozgraniczenie pomiędzy ruchem pieszym i kołowym. Stan techniczny zarówno samej jezdni jak i chodników jest zły. W roku 2003 zanotowano na wszystkich odcinkach objętych Projektem 19 wypadków i kolizji. Większość zieleni na nie zmodernizowanych odcinkach Sienkiewicza jest mocno zaniedbana, brak jest ławek i koszy.

Na całej długości ulicy Sienkiewicza prowadzone jest pełne uzbrojenie podlegające wymianie. W istniejących wzdłuż analizowanych odcinków Sienkiewicza lokalach użytkowych przeważa funkcja wyłącznie handlowa, a stan techniczny większości podwórek i oficyn stale się pogarsza.

 • W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie następujący zakres robót:
  przebudowa nawierzchni ulicy na odcinku - 738 m wraz z obustronnymi chodnikami,
 • modernizacja 2 obiektów infrastruktury drogowej (ściek uliczny i odwodnienie liniowe) 1576,5 m
 • wybudowanie infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska (wymiana sieci kanalizacyjnej - 1039,9 m, wymiana sieci i przyłączy wodociągowych - 1 390,55mb, wymiana sieci kanalizacji deszczowej - 1989,76 mb) - 4,42 km 
 
Wybrana grafika Wybrana grafika

W wyniku realizacji projektu zostanie zrewitalizowane i odrestaurowane 14678 m2 zdegradowanych obszarów Śródmieścia.

Celem strategicznym projektu jest zachowanie i wzmocnienie roli Kielc jako krajowego ośrodka wzrostu poprzez podniesienie atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej, a w konsekwencji także społeczno - gospodarczej ulicy Sienkiewicza, stanowiącej główną oś wpisanego do rejestru zabytków układu architektonicznego Śródmieścia Kielc.

Celami bezpośrednimi projektu jest:

 • Zmiana funkcji wykorzystania terenu, a w konsekwencji poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych poprzez wyprowadzenie ruchu kołowego z modernizowanych odcinków ulicy Sienkiewicza i nadanie im funkcji nowoczesnego deptaka miejskiego.
 • Wykorzystanie potencjału turystycznego i historycznego ulicy Sienkiewicza, przy jednoczesnym zapewnieniu zdecydowanie lepszej ochrony dziedzictwa kulturowego, jakim jest wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny Śródmieścia Miasta.
 • Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru Śródmieścia (zagrożenie marginalizacją), oraz jego zdolności do generowania nowych miejsc pracy, poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych (nowe wielofunkcyjne przestrzenie publiczne) dla aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości.
 • Poprawa warunków życia mieszkańców ulicy Sienkiewicza i Śródmieścia Kielc realizowana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez:

  - wyeliminowanie ruchu samochodowego i wypadków drogowych, także z udziałem pieszych,
  - zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych związanych z zielenią istniejącą i projektowaną oraz wymianą części starego drzewostanu na gatunki zalecane dla miast ,
  wymianę sieci wodno-kanalizacyjnych zmniejszającej ryzyko przedostania się do gleby szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń
  - zwiększenie ilości punktów oświetleniowych poprawiających bezpieczeństwo na ulicy.

 • Zapobieganie dysfunkcjom społecznym poprzez objęcie obszaru Projektu działaniami rewitalizacyjnymi o charakterze infrastrukturalnym, które z założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowią punkt wyjścia dla działań społecznych realizowanych przy wykorzystaniu nowej przestrzeni publicznej w ramach Lokalnego Partnerstwa na Rzecz Rewitalizacji.
Wybrana grafika
Zmieniony ( 20.02.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com