Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy uli. Kalcytowej od strony ul. Krzemi
Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy uli. Kalcytowej od strony ul. Krzemi Drukuj Wyślij znajomemu
31.03.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane dla zadania inwestycjnego pn:"Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytowej od strony ulicy Krzemionkowej".

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
"FART" Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce

za cenę brutto: 719 767, 94 zł. (słownie: siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 94/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com