Menu Content/Inhalt
Rozbudowa ulicy Górniczej w Kielcach Drukuj Wyślij znajomemu
24.01.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane dla inwestycji pn.:„Rozbudowa ul. Górniczej w Kielcach”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1 k/Kielc
26-065 Piekoszów

za cenę brutto: 1 888 829, 54 zł. (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 54/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com