Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Ul. Piekoszowska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych
Ul. Piekoszowska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych Drukuj Wyślij znajomemu
16.01.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości, objętych decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.05.2015 r. znak: IN-III.7820.1.24.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 786 – ul. Piekoszowska wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Piekoszowskiej z ul. Malików i z ul. Białogońską w Kielcach, na obszarze miasta Kielce – oznaczonej numerami działek 613/1 o pow. 0,3272 ha (obręb 0008), 369/1 o pow. 0,0299 ha (obręb 0013) i 87/1 o pow. 0,0031ha (obręb 0014).

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Dariusz Tetela
Biuro Geodezyjne "GEO-TET"
ul. Brunona Jasińskiego 15
25-346 Kielce

 

za cenę brutto: 12 177, 00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem  złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP oferta wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com