Menu Content/Inhalt
Start arrow Jak załatwić... arrow Zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych
Zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych Drukuj Wyślij znajomemu
14.01.2008.
  Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, informuje o konieczności  zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z posiadanych utwardzonych powierzchni.

Wnioski

MZD Kielce jest obowiązany do zawarcia umowy z użytkownikiem, którego nieruchomość została przyłączona do sieci kanalizacji deszczowej.

   W związku z powyższym prosimy o szczegółowe wypełnienie całości (dwie strony) załączonego wniosku. Dane te są niezbędne do zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych.             

    Działalność którą prowadzi MZD Kielce w w/w zakresie, opiera się głównie na przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tą ustawą, przez ścieki rozumie się m.in. wprowadzane do wód i do ziemi: wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.

  Uchwałą nr V/60/2015 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 stycznia 2008 r. została zatwierdzona taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce na okres od 1. 04. 2008 r. do dnia 31. 03. 2009 r. Oznacza to, że od dnia 1 kwietnia 2008 r. MZD Kielce będzie zobligowany do naliczania opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych stosując nowe stawki  taryfy.

  Jednocześnie należy pamiętać, że „każdy kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, wprowadza ścieki do do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze grzywny do 10 000 zł. Obok orzeczenia kary, organ orzekający możę nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego , w wysokości 1 000 zł za każdy  miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa” (Art.28 ust.4 i 5 ustawy).

Wzór umowy, regulamin oraz zakres niezbędnych informacji,  jest  dostępny na stronie internetowej  www.mzd.kielce.pl

Zmieniony ( 17.03.2015. )
 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com