Menu Content/Inhalt
Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach Drukuj Wyślij znajomemu
11.04.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlano - montażowe dla zadania pod nazwą
"Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o
ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce

za cenę brutto: 2 518 864, 17 zł. (słownie: dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 17/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com