Menu Content/Inhalt
Ulica Skrajna w Kielcach - III etap Drukuj Wyślij znajomemu
25.11.2015.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Ulica Skrajna w Kielcach - III etap"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Fart" Sp.z.o.o.
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce

za cenę brutto: 282 834, 41 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 41/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com