Menu Content/Inhalt
Ulica Oksywska w Kielcach Drukuj Wyślij znajomemu
07.05.2015.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Ulica Oksywska w Kielcach"
w ramach inwestycji pn: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassinio, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych)

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Andrzej Michalski
Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Andrzej Michalski
ul. H. Mali 10, 25-630 Kielce

za cenę brutto: 978 858, 12 zł. (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset piećdziesiąt osiem złotych 12/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com