Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Roboty budowlano-montażowe dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomier
Roboty budowlano-montażowe dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomier Drukuj Wyślij znajomemu
27.02.2015.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce wraz z odtworzeniem nawierzchni" w ramach inwestycji pod nazwą "Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską, Gustwa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce".  

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum :
Lider : Zakład Instalacji Sanitarnych
G. Świderska & H. Fałdziński
ul. Chorzowska 22 a, 25-852 Kielce
Partner: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z.o.o.
25-670 Kielce, ul. Przęsłowa 2a
Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
"HEMA" Mariusz Klimek, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6

za cenę brutto: 2 802 818, 22 zł. (słownie: dwa miliony osiemset dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych 22/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com