Menu Content/Inhalt
Start arrow Jak załatwić... arrow Lokalne inicjatywy inwestycyjne
Lokalne inicjatywy inwestycyjne Drukuj Wyślij znajomemu
24.04.2014.
Wymagane dokumenty:
 • Projekt budowlany – 4 egz. w wersji papierowej;
 • Projekt wykonawczy - 4 egz. w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD -zapis w PDF);
 • Kosztorys inwestorski – 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej w programie NORMA;
 • Kosztorys ofertowy (ślepy)- 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej w programie EXCEL (koniecznie uwzględnić numery specyfikacji technicznych oraz nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień);
 • Przedmiar robót – 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej;
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD – zapis w PDF).
 • Oryginały decyzji, uzgodnień, opinii w osobnej teczce.
Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce, tel. 34-02-800, 34-02-803, fax. 34-02-830
Informacja ogólna

Zgodnie z Uchwałą Nr 440/96 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 listopada 1996r. (wraz z pózn. zmianami) – lokalne inicjatywy inwestycyjne polegają na inicjowaniu przez mieszkańców, osoby prawne oraz inne podmioty działające na terenie Kielc wspólnie z Miastem Kielce inwestycji w dziedzinach należących do zadań własnych gminy oraz na deklarowaniu swego współuczestnictwa w tych zadaniach.
Stronami biorącymi udział w realizacji inwestycji o charakterze lokalnych inicjatyw są:

 1. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
 2. Inicjator tj:
  • Społeczny Komitet Budowy , który reprezentują  Pełnomocnicy
  • Osoby  prawne oraz inne podmioty działające na terenie Kielc

Ponizej podajemy rodzaje inwestycji, które mogą być realizowane zgodnie z Uchwałą Nr 440/96 Rady Miejskiej w Kielcach w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych  oraz wysokości udziału miasta:

 1. Obiekty budowlane urządzeń kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających - 70%
 2. Obiekty budowlane, drogi i ulice z urządzeniami do oświetlenia i sygnalizacji - 70%

Współuczestnictwo w realizacji lokalnej inicjatywy inwestycyjnej zwane dalej udziałem, polega na:

 • przygotowaniu na własny koszt materiałów do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, na podstawie obowiązujących przepisów (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych);
 • opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla  realizacji zadania i dostarczenia dokumentacji do MZD;
 • zgromadzeniu i przekazaniu środków finansowych w wysokości wynikającej z procentowego udziału określonego w  Uchwale Rady Miejskiej,

Istnieje możliwość negocjowania zwiększenia udziału miasta ponad określoną w tabeli wysokość, jeżeli zachodzi przynajmniej  jeden  z następujących przypadków:

 • podwyższenia kosztów wskutek narzucenia przez miasto Kielce parametrów technicznych z tytułu ogólnomiejskiej funkcji zadania inwestycyjnego,
 • występowania w zasięgu oddziaływania przewidzianych do realizacji inwestycji terenów niezabudowanych stanowiących własność miasta Kielce,
 • budowy sieci lub urządzeń zapewniających ponowne osiągnięcie warunków technicznych, które uległy obniżeniu na skutek realizacji zadań własnych gminy,
 • konieczności realizacji dodatkowego zakresu sieci i urządzeń będących konsekwencja niekorzystnego położenia syt.-wysokościowego obszaru przewidzianego do obsługi.

Obiekty budowlane zrealizowane na gruntach stanowiących własność Miasta Kielce oraz stanowiące część sieci komunalnej stają się własnością Miasta Kielce.

Organizacja lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
1. Inicjator składa wniosek o realizację inwestycji wraz deklaracją udziału finansowego w inwestycji
Wniosek o realizację zadania inwestycyjnego w trybie lokalnych inicjatyw społecznych winien zawierać:
 • wykaz uczestników i osób umocowanych do jego reprezentacji ,
 • nazwę, usytuowanie i szczegółowy opis przewidywanej do realizacji inwestycji,
 • informację określającą społeczne korzyści powstające w wyniku zrealizowanego zadania,
 • proponowany termin realizacji,
 • oświadczenie woli dotyczące zasad udziału w realizacji , w tym wielkości udziału finansowego,
 • oświadczenie Pełnomocników o przyjęciu pełnomocnictwa do zaciągania w imieniu Społecznego Komitetu Budowy zobowiązań finansowych i rzeczowych oraz występowania w imieniu Społecznego Komitetu Budowy przed władzami, urzędami i instytucjami,
 • niezbędne materiały potrzebne do uzyskania przez Miejski Zarząd Dróg decyzji o ustaleniu lokalizacji drog.
Wzór wniosku do pobrania nizej.
Zarejestrowanie wniosku nie daje podstaw do zlecenia na koszt MZD wykonania dokumentacji lub jakichkolwiek innych prac związanych z przygotowaniem lub realizacją inwestycji. Finansowanie tych prac winno następować ze środków Inicjatora.
Niedopuszczalna jest wszelka korespondencja z innymi jednostkami bez powiadomienia Miejskiego Zarządu Dróg.
2. Inicjator zleca opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
3. Miejski Zarząd Dróg podejmuje czynności mające na celu wprowadzenie inwestycji do planu budżetu miasta.
4. Jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określona w I części niniejszej informacji  inicjator może wnioskować
o zwiększenie udziału miasta w realizacji inwestycji.
Na wniosek Społecznego Komitetu Budowy, Miejski Zarząd Dróg zwołuje posiedzenie Komisji Negocjacyjnej.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalony zostaje ostateczny udział  Społecznego Komitetu Budowy
w realizacji inwestycji.
5. Po zatwierdzeniu przez Radę Miasta uchwały budżetowej, (w przypadku przydzielenia na tą inwestycję środków finansowych) oraz po przedłożeniu w Miejskim Zarządzie Dróg kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania, inicjator podpisuje z MZD umowę o realizacje inwestycji.
Umowa o realizację inwestycji  w szczególności określa:
 • zakres rzeczowy inwestycji,
 • przewidywany koszt inwestycji określony  na podstawie przedłożonego kosztorysu inwestorskiego,
 • źródła finansowania ( nazwy podmiotów , wielkości ich udziałów w procentach i liczbach bezwzględnych). tryb dokonania ewentualnych zmian w zakresie rzeczowym zadania,
 • tryb akceptacji ewentualnych zmian w wartości kosztorysowej zadania,
 • wielkość wydatków ponoszonych przez strony z tytułu działań na rzecz wykonywania zadania, a podlegających rozliczeniu,
 • terminy realizacji zadania,
 • zasady ostatecznego  rozliczania udziału Inicjatora w inwestycji,
6. Po dokonaniu wpłaty w wysokości określonej w umowie Miejski Zarząd Dróg uruchamia procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót. Przedstawiciele inicjatora mogą brać udział w przetargu jako obserwatorzy. MZD uruchomi procedurę przetargową po wpłaceniu przez Inicjatora środków finansowych
7. Całkowite rozliczenie inwestycji  nastąpi po zakończeniu i odebraniu inwestycji. W przypadku zmniejszenia kwoty przewidzianej w kosztorysie inwestorskim, nadpłacony udział inicjatora zostanie zwrócony przez MZD.
W przeciwnym wypadku inicjator dopłaci kwotę wynikającą z ostatecznego rozliczenia inwestycji.
Dokumenty do pobrania
Zmieniony ( 30.05.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com