Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Wykonanie podziału 133 działek przeznaczonych zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Kielce o ustaleniu
Wykonanie podziału 133 działek przeznaczonych zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Kielce o ustaleniu Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
25.04.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie podziału 133 działek przeznaczonych zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Kielce o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 roku znak: GPAB.II.73311-1-19/2005 pod budowę ulicy Prostej w Kielcach,  na odcinku od nieruchomości nr porządkowy 72 do ul.
Zagórskiej, budowie przedłużenia ulicy Cedzyńskiej od ulicy Prochownia do ulicy Prostej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem, pętlą autobusową, parkingami oraz budową i przebudową obiektów, urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej w w/w ulicach oraz na terenach przyległych"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Mirosław Pawlik

Pracownia Projektowo - Geodezyjna "INTERGEO" Mirosław Pawlik
25-520 Kielce, ul. Targowa 18

za cenę brutto: 39 261, 60 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 60/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com