Menu Content/Inhalt
Start arrow O nas
O nas Drukuj Wyślij znajomemu

                    S T A T U TWybrana grafika

 

 

 

Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach

(tekst ujednolicony z dnia 04 listopada 2021 r.)

Rozdział I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

 1. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, zwany dalej "Zarządem" jest jednostką organizacyjną Miasta Kielce, przy pomocy której Prezydent Miasta Kielce wykonuje swoje obowiązki zarządcy drogi.

 2. Zarząd działa w szczególności na podstawie niżej wymienionych przepisów:

  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.),

  2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.),

  3) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.),

  4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),

  5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.),

  6) niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Zarządu jest miasto Kielce, a teren działania wyznaczają granice administracyjne miasta Kielce.

§ 3

Zarząd jest miejską jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 4

 1. Zarząd jest jednostką budżetową posiadającą odrębny rachunek bankowy.

 2. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Miasta Kielce na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

 
Rozdział II


PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5

 1. Przedmiotem działania Zarządu jest pełnienie funkcji:

  1) zarządu drogi i wykonywanie obowiązków zarządcy drogi  na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy Kielce, leżących w granicach administracyjnych miasta Kielce, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

  2) zarządcy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia miasta,

  3) zarządcy miejskich sieci oświetleniowych usytuowanych poza pasem drogowym na terenie należącym do Gminy Kielce,

  4)inwestora budowy dróg, chodników, dojść, dojazdów, parkingów, ścieżek rowerowych, wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym oświetleniem i kanalizacją deszczową) oraz urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, realizowanych poza pasami drogowymi w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych i budżetu obywatelskiego. Funkcja ta polega na realizacji procesu inwestycyjnego i nie obejmuje zarządzania i utrzymywania tych obiektów.

 2. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

  1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i sieci kanalizacji deszczowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz sieci kanalizacji deszczowej, rowów komunalnych, cieków i oczyszczalni wód deszczowych,

  3) pełnienie funkcji inwestora,

  4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w tym systemu kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych,

  5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

  6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

  7) koordynacja robót w pasie drogowym,

  8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

  9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

  10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

  11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  12) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

  13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników lub osoby trzecie,

  14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

  15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie
  zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

  16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

  17) skreślony,

  18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

  19) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

  20) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi  w zarządzie Zarządu,

  21) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

  22) realizacja zadań w zakresie oświetlenia ulicznego,

  23) określanie warunków technicznych i opiniowanie dokumentacji projektowej budowy i modernizacji: dróg, obiektów inżynierskich, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i sygnalizacji,

  24) wyrażanie zgody na usytuowanie obiektów budowlanych przy drodze w odległości mniejszej niż określona w ustawie o drogach publicznych,

  25) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych,

  26) realizacja zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania pasa drogowego,

  27) prowadzenie inwestycji drogowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych oraz robót publicznych,

  28) opiniowanie możliwości lokalizacji oraz określenie warunków obsługi komunikacyjnej inwestycji powodujących zwiększenie ruchu pojazdów,

  29) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych,

  30) planowanie i finansowanie utrzymania w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów,

  31) prowadzenie laboratorium drogowego,

  32) organizacja, nadzór i prowadzenie strefy płatnego parkowania,

  33) utrzymanie rowów komunalnych, rzek i cieków wodnych na terenie miasta Kielce, stanowiących element infrastruktury odwodnienia pasa drogowego,

  34) budowa i utrzymanie oczyszczalni wód deszczowych obsługujących miejską kanalizację deszczową,

  35) zawieranie umów z użytkownikami miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i innych urządzeń miejskiego systemu odwodnienia,

  36) utrzymanie budowli piętrzącej zalewu kieleckiego,

  37) zarządzanie samodzielnymi ciągami pieszymi, rowerowymi i pieszo-rowerowymi zlokalizowanymi na gruntach będących w trwałym zarządzie Zarządu,

  38) zarządzanie kładkami w samodzielnych ciągach pieszych, rowerowych i pieszo - rowerowych, będącymi w zarządzie Prezydenta Miasta Kielce,

  39) pobieranie opłaty targowej w pasach drogowych,

  40) instalacja w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących,

  41) utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

Rozdział III


NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZARZĄDU

§ 6

 1. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta Kielce.

 2. Prezydent Miasta Kielce dokonuje okresowej oceny działalności Zarządu pod kątem wykonywania zadań, a w szczególności:

  1) ochrony dróg i terminowości realizacji zadań,

  2) wykorzystania środków finansowych.

§ 7

 

Prezydent Miasta Kielce:

1) przyjmuje kierunki działania Zarządu

2) zatwierdza wewnętrzną strukturę i organizację Zarządu na wniosek Dyrektora Zarządu,

3) zatrudnia i zwalnia oraz określa zasady wynagradzania Dyrektora Zarządu.


Rozdział IV


GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8

 1. Podstawę finansowania działalności Zarządu stanowi plan dochodów i wydatków.

 2. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy określone w § 1 ust. 2 pkt 4 i 5.

Rozdział V


ORGANIZACJA ZARZĄDU

§ 9


 1. Na czele Zarządu stoi Dyrektor.

 2. Dyrektor kieruje działalnością Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce, oraz podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie ustalonym planem finansowym.

 3. Do wykonywania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Kielce.

 4. Dyrektor Zarządu i jego zastępcy załatwiają indywidualne sprawy obywateli z zakresu określonego statutem, w tym wydają decyzje administracyjne w pierwszej instancji na podstawie odrębnych upoważnień.

 5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców i Głównego Księgowego oraz podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

 6. Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zarządu.

 7. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy działają w ramach umocowań udzielonych im przez Dyrektora Zarządu i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

 

§ 10

Do podstawowych praw i obowiązków Dyrektora Zarządu należy w szczególności

 1. ustalanie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu i występowanie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Kielce o jego zatwierdzenie,

 2. określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,

 3. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zarządu,

 4. określanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych oraz zapewnienie sprawnego ich obiegu,

 5. organizowanie, ustalanie kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej, w tym kontroli zarządczej oraz podejmowanie decyzji w oparciu jej wyniki,

 6. ustalanie regulaminu wynagradzania dla pracowników Zarządu,

 7. ustalanie regulaminu pracy oraz regulaminu świadczeń socjalnych.


Rozdział VI


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 11

Zmian w statucie dokonuje Rada Miasta Kielce.

§ 12

Statut wchodzi w życie z dniem jego nadania.

Zmieniony ( 15.11.2021. )
 
designed by made your web.com