Reklama w pasie drogowym
06.01.2008.
Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer NIP, powierzchnię reklamy, proponowaną lokalizację umieszczenia reklamy, ilość tablic, termin zajęcia pasa drogowego. Do wniosku należy dołączyć:

 • Projekt graficzny reklamy,
 • Projekt nośnika,
 • Plan sytuacyjno wysokościowy 1:500 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji,
Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce, tel. 34-02-865, fax.34-02-830
Opłaty:

Za umieszczenie reklamy w pasie drogowym pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 3-6 i 8-11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645, z późn. zm.) oraz § 1 art. 3 § 4 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXVI/493/2020 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajecia pasa drogowego:

1. za 1 m2 powierzchni reklamy wolno stojącej usytuowanej w:

 1. drodze krajowej - 2,70 zł
 2. drodze wojewódzkiej - 2,00 zł
 3. drodze powiatowej - 1,60 zł
 4. drodze gminnej - 1,10 zł

2. za 1 m2 powierzchni reklamy dla wszystkich kategorii drog:

 1. szyldy - 1,80 zł
 2. reklamy emitowane na monitorach i wyświetlaczach elektronicznych oraz w formie ruchomych obrazów - 5,00 zł
 3. banery reklamowe, plakaty na podlożu sztywnym - 4,00 zł
 4. reklamy umieszczone w wolnostojących gablotach, totemach lub pylonach reklamowych - 2,50 zł
 5. informacje o charakterze niekomercyjnym, promujące działalność spoleczną, kulturalną, sportową i non profit - 0,10 zł
 6. pneumatyczne urządzenia reklamowe -6,50 zł
 7. przenośne stojaki reklamowe oraz flagi reklamowe - 8,00 zł
Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 21 ust. 1a, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 3, ust. 3, 6, 11, 13 i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645, z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) oraz § 1 pkt. 3 § 4 uchwały Nr XXVI/493/2020 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
Informacje dodatkowe:

Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi reklamy, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty należnej opłaty (zgodnie z art. 40 ust 12 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DZ. U. z 2023 r., poz 645 z późń. zm.)

Nośniki informacji wizualnej/ tablice reklamowe/ urządzenia reklamowego winny spełniać wymogi zawarte w uchwale Nr LX/1188/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r., poz. 1694), a także w zależności od lokalizacji wynikające z pozostałych aktów prawa miejscowego.

Wnioski do pobrania

Zmieniony ( 18.08.2023. )