Struktura MZD
13.12.2007.

Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach kieruje Dyrektor.
- Dyrektor odpowiada za całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
- Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

- Zastępców dyrektora
- Głównego księgowego
- Kierowników działów i samodzielnych stanowisk

W skład MZD wchodzą następujące wydziały i referaty:

1. Wydział Dróg i Inżynierii Ruchu:

- referat inżynierii ruchu i systemów sterowania,
- referat obsługi komunikacyjnej,

2.Wydziału Utrzymania i Eksploatacji Dróg 

- referat gospodarczego wykorzystania pasa drogowego
- referat utrzymania dróg

3. Wydział Realizacji Inwestycji:

- referat inwestycji drogowych,
- referat mostów

4. Wydział Infrastruktury Technicznej

- referat oświetlenia i infrastruktury teletechnicznej,
- referat kanalizacji deszczowej

5. Wydział Przygotowania Inwestycji

- referat dokumentacji,
- samodzielne stanowisko ds. uzgadniania warunków zabudowy planowanych
  obiektów,

6. Wydział Geodezji i Gospodarowania Gruntami

7. Wydział Planowania i Rozwoju Dróg

8. Wydział Finansowo i Księgowości

- referat księgowości,
- referat budżetu i analiz,
- referat windykacji,

- referat funduszy strukturalnych

9. Wydział Zamówień Publicznych
 

10. Wydział Organizacyjno - Administracyjny

- biuro obsługi interesantów

11. Wydział Strefy Płatnego Parkowania

12. Laboratorium

13. Biuro Obsługi Prawnej

14. Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Płac

15. Wieloosobowe stanowisko ds. Informatyki

16. Wieloosobowe stanowisko ds. kontaktów z mediami

17. Samodzielne stanowisko ds. BHP