Sprzedaż abonamentów i identyfikatorów
13.12.2022.
W związku z podjęciem uchwały nr LXVIII/1371/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty  za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej  oraz sposobu pobierania tych opłat wstrzymana zostaje w roku bieżącym sprzedaż abonamentów i identyfikatorów, których termin ważności upływa po 01.01.2023 r. z uwagi na zmianę cennika opłat zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały nr j. w. Abonamenty i identyfikatory z terminem ważności do końca bieżącego roku można nabywać wg obecnego cennika, obowiązującego do 31.12.2022 r.
Po uprawomocnieniu się uchwały i jej wejściu w życie z dniem 01.01.2023 r., wszystkie abonamenty i identyfikatory, których ważność upływa po dniu 01.01.2023 roku będą wydawane wg nowego cennika opłat.
Powyższe wynika z przyjętej doktryny, iż brak przepisów przejściowych oznacza stosowanie prawa wprost, zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym i zasadami techniki prawodawczej.
O nowy abonament należy wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem terminu jego obowiązywania wskazanym we wniosku o abonament lub upływem terminu ważności poprzedniego abonamentu.
Zatem w przypadku osób, które przedłużają abonament lub identyfikator będzie brany pod uwagę stan prawny obowiązujący w dniu wydania abonamentu lub identyfikatora, który będzie dniem następującym po ostatnim dniu upływu ważności  dotychczasowego abonamentu lub identyfikatora.
Zmieniony ( 13.12.2022. )