Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:„Oświetlenie skweru Pamięci Ofiar Katynia w Kielca
02.10.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Oświetlenie skweru Pamięci Ofiar Katynia w Kielcach” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce realizowana na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4  Statutu MZD
w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

ELEKTROTECH
Ewelina Mucha
Sancygniów 80
28-440 Działoszyce

za cenę brutto: 613 429,29 zł. (słownie: sześćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 29/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )