Roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych Ja
08.09.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

RRoboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych Jagiellońska 54, Lecha 6, Lecha 8 i Lecha 10 w Kielcach” w ramach zadania: Inicjatywy lokalne realizowane
na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach
(inwestycje poza pasem drogowym),

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tomasz Knopik TIT BRUK
ul. Tomaszowska 42/30 lok.9
26-420 Nowe Miasto

za cenę brutto: 628 948,62 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 62/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )