Unieważnienie- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod
08.07.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”),  zawiadamia na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późniejszymi zmianami) zwanej dalej PZP, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: "Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury" - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Uzasadnienie faktyczne i  prawne unieważnienia postępowania

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 1 855 455,00 PLN.  Cena brutto najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego  zamówienia,
tj. 886 000,00 PLN. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )