Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od
04.06.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28
do posesji 159 A Suków-Borki”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno-Inżynierskie „PROSTA-PROJEKT”
Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik


za cenę brutto: 93 480,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )