Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce
07.10.2019.

Znaki


Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce

Projekt polega na modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce na oświetlenie energooszczędne.
W wyniku realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie energochłonność układu oświetlenia, co skutkować będzie zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery.
Poprzez obniżenie mocy zainstalowanych opraw uzyska się wymierne oszczędności finansowe, poprawi się jakość i standard oświetlenia, zwiększy się atrakcyjność i bezpieczeństwo w transporcie publicznym oraz poprawi wizerunek zewnętrzny miasta.
W ramach inwestycji wymieniono wyeksploatowane napowietrzne linie zasilające, wymieniono energochłonne i nieefektywne oprawy sodowe i rtęciowe w ilości 1886 sztuk na nowoczesne, energooszczędne oprawy wykonane w technologii LED zapewniające niski pobór energii elektrycznej, emitujące oświetlenie bliższe naturalnemu wraz z nowoczesnym systemem sterowania oświetleniem ulicznym. W ramach projektu dobudowano 2 lampy hybrydowe w miejscach niezbędnych do osiągnięcia oświetlenia normatywnego.
Projekt wpisuje się realizację celu głównego Osi priorytetowej RPOWŚ 2014-2020, Działania 3.4: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej oraz cel szczegółowy: Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 995 371,62 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3 316 254,35 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zmieniony ( 22.12.2020. )