Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Energooszczędne oświetlenie ul
20.09.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

      
     Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania  pn.: „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce” 

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 Electronic Control Systems S.A
ul. Krakowska 84
32-083 Balice
 

za cenę brutto: 3 995 371,62 zł. (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 62/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj.100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )