Remont al. Popiełuszki w Kielcach, w ciągu drogi krajowej 73, od km 12+520 do km 13+050
04.09.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont al. Popiełuszki w Kielcach, w ciągu drogi krajowej 73,
od km 12+520 do km 13+050

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

„DROGOMEX” Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

za cenę brutto:  1 848 167,37 zł. (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 37/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj.97,45  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )