Ul. Ściegiennego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych
05.07.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Ściegiennego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wapiennikową do skrzyżowania z al. Popiełuszki w Kielcach – oznaczonych, jako działki ewidencyjne numer: 14/1 o pow. 0,0359 ha i 14/33 o pow. 2,5820 ha (obr.0023)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

STARGEO
Mateusz Starzeba
ul. Dewońska 17/15
25-637 Kielce

za cenę brutto:  19 700,00 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )