Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: ,,Przedłuże
05.04.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: ,,Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74  do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

BIURO CONSULTINGOWE H.Sztorc „DROKONT” Spółka Jawna
Górno Osiedle 83, 26-008  Górno

za cenę brutto:  1 326 599,28 zł. (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )