Etap II - Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gmin
31.01.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:

„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
Poprawa efektywności energetycznej Kielc
poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce
Etap II - ul. Podklasztorna, Jagiellońska, Mielczarskiego

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Electronic Control Systems S.A.
ul. Krakowska 84, 32-083 Balice

za cenę brutto:  1 468 945,95 zł. (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 95/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )