Dostawa analizatora jakości zasilania do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
19.12.2018.

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że zamówienie
na Dostawę analizatora jakości zasilania do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach zostało udzielone Wykonawcy – GBH Aparatura Pomiarowa Grzegorz Motyka,
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 6/4, 41-813 Zabrze cena brutto: 18 371,28 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych, 28/100).

Zmieniony ( 19.12.2018. )