Klauzula informacyjna - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)
19.07.2018.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO,  informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, tel. 41 34 02 800, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , w imieniu którego działa Dyrektor.
 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można sie skontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt (e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z art. 32 ust. 4 pkt. 2, ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  i na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016r. w sprawie wzorów: oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3) zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami  o archiwach.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
     10. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

Klauzula informacyjna.pdf
Zmieniony ( 26.04.2024. )