Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa ulicy Tartacznej w Kielcach”
21.06.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa ulicy Tartacznej w Kielcach”

 

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych
Andrzej Michalski
ul. Górna 20
25-415 Kielce

za cenę brutto:  837 893, 85 zł. (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 85/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )