Unieważnienie postępowania - Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi oznaczon
31.10.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 93  ust. 3  pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiedzy ul. Premską, a ul. Piekoszowską"

zostało unieważnione na podst. art 93 ust. 1 pkt 4 Pzp

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )