Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach”.
11.10.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach”.

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów


za cenę brutto: 17 858 080, 90 zł. (słownie: siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 90/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )