Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
01.03.2008.
Wybrana grafika
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Węzeł Żelazna - 1-go Maja - Zagnanska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Kielcach"
 

W związku z rozpoczęciu prac projektowych w ramach dokumentacji projektowej dla inwestycji

„Węzeł Żelazna – 1-go Maja – Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Kielcach"

w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją, przeprowadza się konsultacje społeczne. W dniu 29.02.2008r. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Kielc w sali zlokalizowanej na terenie SHL ZUGA Spółka z o.o. przy ul. Zagnańskiej 27 w Kielcach (I piętro starego budynku Dyrekcji SHL).

Materiały informacyjne zawierające opis inwestycji, wizualizację projektowanego układu drogowego,

plan sytuacyjny przedsięwzięcia oraz uwarunkowania środowiskowe, będą udostępnione
mieszkańcom w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 oraz
w budynku Urzędu Miasta Kielce, w dniach od 18.02.2008r. do 29.02.2008r. w godzinach
ich urzędowania. Ponadto ww. materiały dostępne będą takŜe od dnia 18.02.2008r. do
29.02.2008r. na stronie internetowej:

- Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl)
- WBP Zabrze Sp. z o.o. (www.wbp.zabrze.pl )

Przedsięwzięcie swym zakresem będzie obejmować budowę węzła drogowego między
ulicami: śelazną – 1 Maja – Zagnańską wraz z budową ul. śelaznej na odcinku od
ul. Czarnowskiej do ul. 1 Maja, przebudowę ul. Zagnańskiej na odcinku od ul. 1 Maja do
ul. Jesionowej oraz przebudowę Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Kielcach.
Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia pn. „Węzeł śelazna – 1-go Maja –
Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Kielcach”,
moŜna będzie przesyłać w formie pisemnej w terminie do dnia 07.03.2008r. pocztą, faxem
lub e-mailem (w postaci skanu) na jeden z niżej podanych adresów:

1) Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 
ul. Prendowskiej 7
25 – 384 Kielce
fax. 041 / 362 16 80
e-mail planowanie(et)mzd.kielce.pl

2) WBP Zabrze Sp. z o.o.
ul. Pawliczka 25
41 – 800 Zabrze
fax. 032 / 276 11 20
e-mail sekretariat(et)wbp.zabrze.pl
z dopiskiem "Konsultacje społeczne – węzeł śelazna-1 Maja-Zagnańska w Kielcach".

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną
przeanalizowane i będą służyć optymalizacji projektowanego układu drogowego. Wzór
wniosku zostanie zamieszczony na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg
w Kielcach (www.mzd.kielce.pl) i WBP Zabrze Sp. z o.o. (www.wbp.zabrze.pl) oraz
udostępniony w wersji analogowej – w Urzędzie Miasta Kielce.

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport, który m.in.
będzie zawierał informację o sposobie załatwienia zgłoszonych uwag, opinii lub wniosków.
Raport zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na tablicy ogłoszeń
Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach i Urzędu Miasta Kielce oraz na stronie internetowej
Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl).

Materiły informacyjne:

Wzór wniosku mieszkańców