Ul. Orkana - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych ...
06.05.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Orkana w Kielcach oznaczonej numerem działki 946 o pow. 4,0860 ha (obręb 0006


 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Izabela Wielińska - Tetela
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JMW-GEO
Izabela Wielińska - Tetela
25-346 Kielce ul. Brunona Jasieńskiego 15,

za cenę brutto: 23 124, 00 zł. (słownie: dwadziescia trzy tysiące sto dwadzieścia cztery złote 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )