Al. Solidarności 2 - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawny
26.04.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy alei Solidarności w Kielcach (na odcinku od ulicy Sandomierskiej do alei Tysiąclecia Państwa Polskiego)- oznaczonych numerami działek: 189/26 o pow. 0,0339 ha, 189/27 o pow. 0,1409 ha i 189/30 o pow. 2,8944 ha (obręb 0011)


 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tadeusz Starzęba
Wycena Nieruchomości i Usługi Geodezyjne Tadeusz Starzęba
25-673 Kielce ul. Dewońska 17/15,

za cenę brutto: 13 530, 00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )