Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa ulicy Wapiennikowej wraz z
16.02.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa ulicy Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ulicą Ks. Jerzego Popiełuszki i Rtm. W. Pileckiego.

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Monika Burczyn
KONCEPT PLUS Monika Burczyn
Pl. Stanisława Moniuszki 5B, 25-334 Kielce

za cenę brutto: 207 255, 00 zł. (słownie: dwieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )