Przeprowadzenie badań i opracowanie wyników próbnego obciążenia estakady nad ul. Grunwaldzką w Kiel
30.07.2015.
W odpowiedzi na złożoną ofertę dot. 'Przeprowadzenia badań i opracowania wyników próbnego obciążenia estakady na ul. Grunwaldzką w Kielcach", Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że wybrana została oferta złożona przez:


Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Filia IBDiM w Kielcach Ośrodek Badań Mostów
ul. Chorzowska 28, 25-852 Kielce

kwota brutto: 10 947, 00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych O0/100 zł.)


 Dokumenty do pobrania: