Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zin
17.12.2014.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych w Kielcach (etap 1 i 2)"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum Firm:
Konsorcjum:
Marcin Chabinka
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe INMAR
ul. Orzeszkowej 28/21, 25-435 Kielce
MJJ Marek Jakóbkiewicz
Nadzory Budowlane Obsługa Inwestycji
Os. Na Stoku 35B/32
25-437 Kielce

za cenę brutto: 157 317, 04 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych 04/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )