Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Ul. Św. Stanisława Kostki w Kie
20.11.2014.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

KONCEPT PLUS Monika Burczyn
Pl. Stanisława Moniuszki 5B, 25-334 Kielce

za cenę brutto: 59 040, 00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )