Przebudowa i rozbudowa ul. Narwickiej, Zad. 2 - Przebudowa i rozbudowa ul. Studziankowskiej, Zad. 3
01.07.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, Nr 907 z póź.), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Zadanie 1 - Przebudowa i rozbudowa ul. Narwickiej
Zadanie 2 - Przebudowa i rozbudowa ul. Studziankowskiej
Zadanie 3 - Przebudowa i rozbudowa ul. Tobruckiej:
W ramach zadania: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych""

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Andrzej Michalski
Zakład Usług Remontowo - Budowlanych
ul. H. Mali 10, 25-630 Kielce

 

za cenę brutto: 2 004 277, 04 zł. (słownie: dwa miliony cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych, 04/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )