Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni oraz wytyczenie pasa drogowego w celu przekazania pl
16.01.2014.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni oraz wytyczenie pasa drogowego w celu przekazania placu budowy Głównemu Wykonawcy robót budowlano-montażowych na potrzeby inwestycji pod nazwą: Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza - Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami". 

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Grzegorz Śnioch
Usługi Stolarskie Remontowo-Budowlane
ul. Podemłynie 20
26-026 Morawica, Wola Morawicka

za cenę brutto: 68 255, 96 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 96/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )