Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Kielce w latach 2014 - 2015
06.12.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Kielce w latach 2014 - 2015"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przesiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "JAWAL" Sp. z o.o.
ul. Kamienna 7
25-041 Kielce

za cenę brutto: 357 315,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )