Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
06.09.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach" 

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowe NET com Grzegorz Czerwiński
ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce

za cenę brutto: 41 960, 22 zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 22/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )